Kapituła Konkursu prowadzi działania na podstawie Regulaminu Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego, a głównym organizatorem konkursu jest jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego. 

Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powołuje ekspertów spośród pracowników Organizatora do oceny wstępnej, z możliwością powoływania ekspertów zewnętrznych.

 

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób oraz frm, wyróżnienie osiągnięć przedsiębiorców w Polsce bazujących na innowacyjnych ideach i wiedzy oraz wykorzystujących zdobycze nowoczesnej technologii. W jego efekcie wyłonione zostaną projekty i ich realizacje, oparte o niekonwencjonalną działalność i kreujące wartość produktu, usługi oraz technologii składających się na program inteligentnych specjalizacji w kraju. Nagroda w Konkursie jest przyznawana w czterech kategoriach: innowacja, przedsiębiorczość na rynku globalnym, wspieranie polskiej nauki i biznesu oraz promocja polskiej marki.

 

Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego. Przewodniczący wskazuje do składu Członków Kapituły: przedstawiciela Ministerstwa, przedstawiciela uczelni wyższych, przedstawicieli innych instytucji. 
Kapituła konkursu:

 • Marcińczak Ryszard – Przewodniczący Kapituły,
 • Urbański Wojciech – Sekretarz Kapituły,

 • Biczel Piotr,
 • Bożentowicz Miłosława,
 • Czartoryski Michał,
 • Englert Andrzej,
 • Jończyk Barbara,
 • Koterba Grzegorz,
 • Jerzy Kotowski,
 • Leszek Drogosz,
 • Nowiński Wiesław L.,
 • Paska Józef,
 • Przedstawiciel PGE SA,
 • Przestawiciel PSE SA,
 • Rożek Jerzy,
 • Szadkowska Anna,
 • Szota Michał,
 • Szpotański Jacek.

Podczas wyboru laureatów Konkursu, wymagane jest kworum Kapituły, stanowiące 50 % plus jeden Członek składu

osobowego Kapituły. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów – każdy Członek Kapituły dysponuje jednym głosem. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos Przewodniczącego jest decydujący. Kapituła określa w każdej edycji Konkursu liczbę wyróżnień. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień.Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz podpisują oświadczenie o dochowaniu tajemnicy służbowej.