REGULAMIN KONKURSU ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego

Rozdział I.

ORGANIZATOR

Organizatorem bieżącej edycji Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza
Szpotańskiego, zwana dalej „Organizatorem” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego, jest administratorem Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego oraz wyłącznym właścicielem praw majątkowych do haseł:

  • Nagroda ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego,
  • Zdobywca Nagrody ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego,
  • STATUETKI I GRAFIKI (ZAŁĄCZNIK NR1); Hasła:

Kontakt: mgr Anna Rolczyk Kierownik Biura Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego, tel.: 22 827 38 46, fax: 22 827 93 95,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rozdział II.

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób oraz firm, wyróżnienie osiągnięć przedsiębiorców w Polsce bazujących na innowacyjnych ideach i wiedzy oraz wykorzystujących zdobycze nowoczesnej technologii. W jego efekcie wyłonione zostaną projekty i ich realizacje, oparte o niekonwencjonalną działalność i kreujące wartość produktu, usługi oraz technologii składających się na program inteligentnych specjalizacji w kraju.

Nagrodaw Konkursie jest przyznawana w czterech kategoriach: innowacja, przedsiębiorczość na rynku globalnym, wspieranie polskiej nauki i biznesu oraz promocja polskiej marki.

Rozdział III.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Nagroda ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego jest wyróżnieniem honorowym nadawanym dorocznie frmom, instytucjom fnansowym, centrum naukowym, ośrodkom kulturalnym oraz osobom realizującym cele strategiczne rozwoju oraz inteligentne specjalizacje Województwa Mazowieckiego.
2. Nagroda ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego jest wyróżnieniem także dla przedsiębiorców z kraju i świata prezentujących się na targach i wystawach organizowanych na Mazowszu.
Na zgłoszenia kandydatów do tytułu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego oczekujemy do dnia 30. 11. 2018 r

Rozdział IV.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Laureatom Konkursu przyznany zostanie tytuł Laureat Konkursu ELEKTROLAURMAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego.
2. Zdobywcy Nagrody otrzymują:
a. statuetkę,
b. dyplom,
c. znak (logo) w wersji elektronicznej – do korzystania w obrocie i reklamie,
d. uprawniania laureatów Konkursu:
• uprawnionymi do stosowania i posługiwania się godłem konkursu ELEKTROLAUR
MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego w wersji granicznej i w formie statuetki
są laureaci konkursu, którym tę nagrodę przyznano,
• laureatom przysługuje prawo do:
– umieszczania na wszystkich drukach firmowych godła Konkursu ELEKTROLAURMAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego oraz grafiki statuetki;
– umieszczanie obok nazwy i logo frmy konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego wraz z informacją „laureat konkursu”, we wszystkich
materiałach promocyjnych oraz posługiwanie się godłem w kampaniach reklamowych;
– promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie;
– udziału wspólnie z innymi laureatami w kampaniach reklamowych organizowanych przez Stowarzyszenie;
– wspierania przez Stowarzyszenie działań proeksportowych laureatów.

Rozdział V.

KRYTERIA KONKURSU
1. Przedsiębiorczość firmy lub projektu wdrożonego (oryginalność pomysłu)
a/ w skali branży do 20 pkt.
b/ w skali województwa do 40 pkt.
c/ w skali globalnej do 80 pkt.
2. Ocena efektów wdrożenia projektu (wymiar ekonomiczno-rynkowy produktu)
a/ dla przedsiębiorstwa do 20 pkt.
b/ dla regionu do 40 pkt.
c/ dla gospodarki kraju do 60 pkt.
d/ dla możliwości wzrostu polskiego eksportu do 80 pkt.
e/ dla postępu technicznego w polskiej gospodarce do 100 pkt.
3. Oddziaływanie na środowisko (energooszczędność, ekologia) do 80 pkt.
4. Kategorie:
• Kategoria Innowacja:
– liczba patentów złożonych i przyznanych,
– liczba nowatorskich produktów i usług wprowadzonych na rynek,
– ilościowa ocena/wartość tych produktów i usług;

• Kategoria Przedsiębiorczość na rynku globalnym:
– ilościowa ocena sukcesu rynkowego (kraje, penetracja rynku, obrót, zysk),
– przewaga konkurencyjna, zróżnicowanie;
• Kategoria Wspieranie polskiej nauki i biznesu:
– ilościowa ocena wsparcia (liczba wspartych instytucji, wartość wsparcia);
• Kategoria Promocja polskiej marki:
– ilościowa ocena marki (np. nowość produktu czy usługi, zróżnicowanie, ocena
rynkowa),
– ilościowa ocena promocji (np. nakłady/numery czasopism i ich zasięg).

Rozdział VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego projektu (wdrożonegonie wcześniej niż w roku poprzednim) o charakterze nowatorskim – wyrobu, technologii
i osiągnięć. 
Kandydaci do Konkursu ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego powinni spełniać następujące warunki:
• osiągnąć wysoką nowoczesność technologii, produktu, usługi,
• uzyskiwać znaczące efekty ekonomiczne i eksportowe wynikające z wdrożenia
rozwiązania,
• legitymować się udziałem w polskiej myśli technicznej i artystycznej,
• realizującym cele strategiczne rozwoju i inteligentne specjalizacje Województwa
Mazowieckiego.
• odnotować dodatnie wyniki ekonomiczne.

Rozdział VII.

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu przystąpienia do konkursu wymagane są następujące dokumenty:
1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),
złożony z trzech części:
Część A – podstawowe informacje o projekcie,
Część B – informacja o Uczestniku Konkursu,
Część C – projekcja (prezentacja na CD, DVD) projektu.
2. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o projekcie
(załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu), dla potrzeb konkursowych i promocyjnych.

Rozdział VIII.

KOSZT UCZESTNICTWA
Firmy: przedsiębiorcy

a/ mikro ( do 10 zatrudnionych) – koszt 1000,00 zł + vat
b/ małe (do 49 zatrudnionych) – koszt 1500,00 zł + vat
c/ średnie (do 249 zatrudnionych) – koszt 2000,00 zł + vat
d/ duże – (powyżej 249 zatrudnionych)– koszt 2500,00 zł + vat

Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie dokonuje się na konto OW SEP:36 1020 1156 0000 7502 0007 5077.


Rozdział IX.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
1. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do siedziby SEP Oddział Warszawski, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, pok. 140 do listopada
2018 r. roku, całorocznie z dopiskiem:
Konkurs ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego
2. Formularz zgłoszenia projektu jak i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Za datę złożenia uważa się datę wpływu formularza zgłoszeniowego ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do siedziby SEP.
W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.
4. Otrzymane zgłoszenia oraz inne materiały konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Rozdział X.

KAPITUŁA KONKURSU
Przewodniczący Kapituły jest wskazywany rotacyjnie przez SEP.
Kadencja trwa 4 lata.
1. Kapituła decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień w Konkursie po zasięgnięciu
opinii ekspertów.
2. Kapitułą Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły Konkursu.
3. Kapituła składa się z Przewodniczącego, Członków i Sekretarza.
4. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Konkursu ELEKTROLAURMAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego
5. Przewodniczący wskazuje do składu Członków Kapituły:
• przedstawiciela Ministerstwa,
• przedstawiciela uczelni wyższych,
• przedstawicieli innych instytucji.
6. Przewodniczący powołuje Sekretarza Kapituły spośród pracowników Organizatora,
którego zadaniem jest sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Kapituły.
7. Posiedzenia Kapituły są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły.

8. Podczas wyboru laureatów Konkursu:
• wymagane jest kworum Kapituły, stanowiące 50 % plus jeden Członek składu osobowego Kapituły,
• postanowienia zapadają zwykłą większością głosów – każdy Członek Kapituły dysponuje jednym głosem,
9. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos Przewodniczącego jest decydujący.
10. Kapituła określa w każdej edycji Konkursu liczbę wyróżnień.
11. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień.
12. Przewodniczący Kapituły, Członkowie i Sekretarz podpisują oświadczenie
o dochowaniu tajemnicy służbowej (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

Członkowie Kapituły:
1. Biczel Piotr
2. Bożentowicz Miłosława
3. Czartoryski Michał
4. Englert Andrzej
5. Jończyk Barbara
6. Koterba Grzegorz
7. Jerzy Kotowski
8. Leszek Drogosz
9. Marcińczak Ryszard – Przewodniczący Kapituły
10. Nowiński Wiesław L.
11. Paska Józef
12. Przedstawiciel PGE SA
13. Przedstawiciel PSE SA
14. Rożek Jerzy
15. Szadkowska Anna
16. Szota Michał
17. Szpotański Jacek
18. Urbański Wojciech – Sekretarz Kapituły

Rozdział XI.

EKSPERCI
1. Do oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Przewodniczący Kapituły powołuje:
• ekspertów spośród pracowników Organizatora do oceny wstępnej, z możliwością powoływania ekspertów zewnętrznych,
• ekspertów zewnętrznych do oceny zasadniczej.
2. Eksperci podpisują deklarację zobowiązującą do zachowania bezstronności i poufności (Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu).
3. Eksperci mogą brać udział w posiedzeniach Kapituły, na zaproszenie Przewodniczącego, jednak nie przysługuje im prawo głosowania.

Rozdział XII.

OCENA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
1. Proces oceny projektów zgłoszonych do Konkursu jest dwuetapowy i obejmuje ocenę wstępną oraz ocenę zasadniczą.
2. Ocenie wstępnej poddawane są wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu. Każdy projekt oceniany jest przez trzech ekspertów na podstawie podanych kryteriów.
3. Uwzględniając wyniki oceny wstępnej, Kapituła wyłania projekty, które zostają dopuszczone do etapu oceny zasadniczej. Każdy projekt jest oceniany przez jednego eksperta (reprezentującego branżę analogiczną z tematyką ocenianego projektu), na podstawie zawartych kryteriów.
4. Uwzględniając wyniki oceny zasadniczej projektów, Kapituła wyłania laureatów Konkursu.

Rozdział XIII.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas gali wręczenia nagród.
2. O terminie i miejscu gali Uczestnicy Konkursu powiadamiani są w formie pisemnej.
3. Lista laureatów podawana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, tj. www.elektrolaurmazowsza.sep.warszawa.pl oraz w innych mediach ogólnokrajowych.

Rozdział XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Projekty złożone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
2. Informacje zawarte w dokumentacji projektów nagrodzonych i wyróżnionych, będą wykorzystane w celach promocyjnych przez OW SEP.
3. Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu dla celów korespondencyjnych
i promocyjnych.
4. Organizator, bez zgody Uczestnika Konkursu, nie będzie wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji o projektach, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY
KONKURSU ELEKTROLAUR MAZOWSZA
im. Kazimierza Szpotańskiego


Aneks 1 do REGULAMINU KONKURSU ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego


Wprowadza się dodatkowy zapis w regulaminie.

W rozdziale IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Po treści:

  1. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do siedziby SEP Oddział Warszawski, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, pok. 140 do listopada 2018 r. roku, całorocznie z dopiskiem: Konkurs ELEKTROLAUR MAZOWSZA im. Kazimierza Szpotańskiego,

wprowadza się zapis:

W pierwszej edycji konkursu, termin zgłaszania upływa dnia 10 grudnia 2018 roku.